lettergrootte

Disclaimer

De website van Indebuurt033 is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, desondanks kan het voorkomen dat niet alle informatie op deze website op een bepaald moment actueel, juist en/of volledig is. Indebuurt033 aanvaardt daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het gebruik van de informatie op de website en/of informatiebronnen en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen.

Indebuurt033 streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt Indebuurt033 zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen.

Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Indebuurt033.

Indebuurt033 behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen en/of wijzigingen, zowel in de website(s) als in deze disclaimer, aan te brengen.Gezien de aard en diversiteit van de foto’s is het niet mogelijk geweest een ieder die op de foto’s voorkomt van tevoren om toestemming te vragen de foto’s op de website te mogen plaatsen. Mocht je bezwaar hebben tegen de plaatsing van een of meerdere foto’s op de website dan kan je contact opnemen met Indebuurt033.

Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Indebuurt033 en/of de met haar verbonden ondernemingen. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van Indebuurt033 wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.